NAMKHAW.GO.TH
ผลิตภัณฑ์ตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว รับแจ้งเรื่องการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทาง www.namkhaw.go.th ,กล่องรับความคิดเห็น และโทรศัพท์ ๐๗๔๓๗๔๖๑๑        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวร่วมรณรงค์การลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมตำบลน้ำขาว        31 พฤษภาคมของทุกปี  วันงดสูบบุหรีโลก
วิดีโอ
    กระดานสนทนาใน อบต.